Kredity pedagogických zamestnancov

Jana Maliňáková: 30 kreditov
 • Tvorivé dotyky s umením (8 kreditov)
 • Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie (11 kreditov)
 • Alternatívne formy polyestetického vzdelávania a vyučovania (11 kreditov)
Mgr. Marcela Vilhanová: 30 kreditov a príprava na atestačné vzdelávanie pred I. atestáciou
 • Príprava na atestačné vzdelávanie
 • Úspešné vykonanie I. atestácie
 • k 19. 11. 2014 – počet kreditov – 0 – samostatný pedagogický zamestnanec s I. atestáciou
Soňa Vrabcová: 91 kreditov
 • Tvorivé dotyky s umením (8 kreditov)
 • Rozvoj umeleckých kompetencií v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomímy 2013 (11 kreditov)
 • Rozvoj umeleckých kompetencií v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomímy 2014 (11 kreditov)
 • Učiteľ tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 2015 (37 kreditov)
 • Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti): 24 kreditov
Magdaléna Rothmajerová: 91 kreditov
 • Tvorivé dotyky s umením (8 kreditov)
 • Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania informačno - komunikačných technológií pre začiatočníkov (10 kreditov)
 • Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu (12 kreditov)
 • Učiteľ tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 2015 (37 kreditov)
 • Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti): 24 kreditov
Mgr. Slávka Pacholská: 69 kreditov
 • Tvorivé dotyky s umením (8 kreditov)
 • Učiteľ tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 2015 : (37 kreditov)
 • Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti): 24 kreditov
Mgr. Jozefína Schneiderová: 25 kreditov
 • Tvorivé dotyky s umením (8 kreditov)
 • Rozvoj umeleckých kompetancií učiteľov v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomíny (11 kreditov)
 • Základy hrnčiarstva a keramickej tvorby (12 kreditov)
 • Informačno- komunikačné zručnosti pedag. Zamestnancov a odborných zamestnancov (9 kreditov)
 • Využitie artefiletiky v pedag. Činnosti učiteľa výtvarných predmetov (10 kreditov)
 • Rozvoj umeleckých kompetencií učiteľov v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomímy (11 kreditov)
 • Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 2015 (10 kreditov)
 • Výtvarné aktivity v plenéri 2015 (14 kreditov)
 • 14.09.2015 úspešne vykonaná I. atestačná skúška (60 kreditov)
Dana Jakubišinová: 35 kreditov
 • Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie (11 kreditov)
 • Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti): 24 kreditov
Mgr. Lukáš Mackovjak: 11 kreditov
 • Rozvoj umeleckých kompetencií v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomímy 2014 (11 kreditov)